วิธีการเล่นเสือ มังกร ให้ได้เงิน UFA BNK
0 Comments

วิธีการเล่นเสือ มังกร ให้ได้เงิน UFA BNK ไพ่ เสือ มังกร เป็นอีกหนึ่ง เกมคาสิโนออนไลน์ UFA BNK  ที่เป็นเกมคล้ายๆ กับ บาคาร่า แต่การเดินเกมจะเร็วกว่า แต่จะเล่นยังไงล่ะ ที่ให้ได้เงิน ไปดูกัน

การเล่นไพ่เสือมังกรเหมือนการเล่นบาคาร่า แต่ต่างกันตรงที่ไม่มีการจั่วเพิ่ม ดังนั้นเกมจึงค่อนข้างรวดเร็วและสนุก หากแต่ว่าเมื่อเทียบกันแล้วบาคาร่าจะมีค่าความได้เปรียบของเจ้าบ้านน้อยกว่า หรือพูดง่ายๆ ว่าโอกาสชนะของผู้เล่นในเกมเสือมังกรมีน้อยกว่าเล่นบาคาร่า  UFA BNK

การเล่นไพ่เสือมังกร มีหลักการง่ายๆ คือทายว่าไพ่ฝั่งไหนจะมีแต้มมากกว่าและเป็นผู้ชนะ ซึ่งใช้วิธีการบันทึกสถิติเหมือนกับไพ่บาคาร่าเกือบทุกประการ ทำให้เราสามารถที่จะมองเค้าไพ่จากผลบันทึกสถิติได้ด้วยวิธีการเดียวกันเมื่อผู้เล่นวิเคราะห์ตารางบันทึกผลการออกของเสือมังกร จะช่วยให้คาดเดาเค้าไพ่ที่กำลังจะออกมาในตาต่อๆ

ไปซึ่งประกอบด้วยเสือ หรือ มังกร หรือเสมอกัน การจะคาดเดาว่าตาต่อไปจะเป็นเสือหรือมังกรนั้นให้ดูจากผลของตาที่ผ่านๆ มาว่าเข้าชุดแบบไหน โดยหลักๆ จะดูเพียงสองบอร์ดคือ Big Road กับ Big Eye Road ซึ่งแถวการออกของแต่ละฝั่งจะเป็นตัวชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มของการออกหน้าไพ่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องกำลังเกิดขึ้นหรือไม่ หรือเกิดขึ้นบ่อยเพียงใด เช่นกันกับการเกิดไพ่สลับฝั่งว่าเป็นไปอย่างมีนัยยะหรือไม่

เช่นในการออกฝั่งเสือ(น้ำเงิน)ติดต่อกัน 5 รอบสลับไปออกมังกร(แดง) 7 รอบ นั่นหมายความว่างเค้าไพ่ในขอนน่าจะเกิดเค้าไพ่มังกรยาวๆ ขึ้นคู่กันได้อีกหลายครั้ง ผู้เล่นก็เพียงแต่รอจังหวะที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งออกติดกัน 2-3 ตาแล้วไล่จับ เมื่อเปลี่ยนฝั่งก็ไล่ตามจับอีกฝั่งจนกว่าจะเห้นว่าเริ่มหลุดเค้าจริงๆ ก็เบรกเพื่อรอจังหวะใหม่

วิธีการเล่นเสือ มังกร ให้ได้เงิน UFA BNK
วิธีการเล่นเสือ มังกร ให้ได้เงิน UFA BNK

แต่หากว่าในตารางบันทึกไม่เคยเกิดเค้าไพ่มังกรยาวๆ ทุกครั้งจะเป็นการสลับแพ้ชนะช่วงสั้นๆ ไปมาระหว่างฝั่งเสือและมังกร UFA BNK โดยมีไพ่เสมอบ้างเป็นระยะ โดยส่วนใหญ่แล้วเซียนมักจะไม่ทุ่มเล่นในช่วงนี้จนกว่าไพ่จะเข้าเค้าหรือสังเกตเห็นจุดเปลี่ยนหลังออกหน้าเสมอที่ชุดเจน

ดั ง นั้ น ก า ร เ ล่ น ไ พ่ เ สื อ มั ง ก ร โ ด ย ก า ร ต า ม ไ ล่ จั บ เ สื อ ห รื อ มั ง ก ร นั้ น ผู้ เ ล่ น ต้ อ ง มี ค ว า ม อ ด ท น แ ล ะ มั่ น ค ง ใ น ก า ร ล ง ทุ น  เ พ ร า ะ ห าก ส า ม า ร ถ จั บ ห  า ง มั ง ก ร ไ ด้ ก็ ส า ม า ร ถ ทำ กำ ไ ร ไ ด้ อ ย่ า ง ง า ม แ ล้ ว

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > > > >

Author

admin@ozbayauto.com